Tanda Salib,
Chichi to ko to seirei no mina ni yotte, Amen.

Doa Salam Maria,
Megumi aFureru sei maria,
Shu wa anata to tomo ni oraremasu.
Shu wa anata wo erabi, shukuFuku sHi,
Anata no ko iesu mo shukuFuku saremasHita.
Kami no haha sei maria,
Tsumi bukai watashitachi no tameni
Ima mo sHi wo mukaeru toki mo inotte kudasai. Amen.

Tanda Salib,
Chichi to ko to seirei no mina ni yotte, Amen.

Iklan